Exchange Rates From Central Bank of Armenia
23.08.2017
USD 478.55
GBP 612.45 -1.63
EUR 563.73 +1.43
GEL 199.48 -0.52
RUB 8.1
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 130.29
ARS 27.8 +0.08
AUD 377.86 -0.34
BGN 288.34 +0.65
BRC 0
BYR 0
CAD 380.59 +0.40
CHF 494.42 -0.82
CNY 71.82 -0.04
CZK 21.59 +0.03
DKK 75.81 +0.19
EGP 26.99 +0.02
EUR 563.73 +1.43
GBP 612.45 -1.63
GEL 199.48 -0.52
HKD 61.15
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HUF 18.59 +0.07
ILS 132.19 +0.06
INR 7.46
IRR 1.32
ISK 44.35 -0.84
JPY 43.78 -0.01
KGS 6.96
KRW 42.28 +0.07
KWD 1585.08 -0.15
KZT 14.37 -0.02
LBP 31.77
LTL 0
MDL 26.7 -0.03
MXN 26.94 -0.08
NOK 60.64 +0.15
PLN 131.67 +0.08
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
RON 122.86 +0.17
RUB 8.1
SAR 127.61
SDR 0
SEK 59.12 +0.16
SGD 351.16 -0.10
SYP 2.25
TJS 54.33
TMT 136.73
TRY 136.79 +0.06
UAH 18.71 -0.10
USD 478.55
UZS 1.14
BRL 151.3 +0.10
BYN 247.91 +0.46
XDR 674.13 -0.37
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]


JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [&currency=USD]

Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am