Exchange Rates From Central Bank of Armenia
20.10.2017
USD 481.93 +0.20
GBP 633.83 +0.11
EUR 569.16 +0.19
GEL 193.94 +0.18
RUB 8.37
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 131.21 +0.06
ARS 27.62 -0.11
AUD 377.98 -0.85
BGN 290.97 -0.33
BRC 0
BYR 0
CAD 385.36 -1.17
CHF 490.86 -1.81
CNY 72.92 +0.03
CZK 22.14 -0.02
DKK 76.46 +0.02
EGP 27.31 +0.03
EUR 569.16 +0.19
GBP 633.83 +0.11
GEL 193.94 +0.18
HKD 61.76 +0.01
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HUF 18.47 -0.01
ILS 137.95 +0.25
INR 7.41 +0.01
IRR 1.33
ISK 45.72 -0.06
JPY 42.49 -0.27
KGS 7.02
KRW 42.6 +0.05
KWD 1594.58 -0.13
KZT 14.35 -0.09
LBP 31.91 +0.03
LTL 0
MDL 27.79 -0.02
MXN 25.5 -0.11
NOK 60.39 -0.22
PLN 134.11 -0.40
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
RON 123.75 -0.08
RUB 8.37
SAR 128.51 +0.06
SDR 0
SEK 59.04 -0.06
SGD 354.41 -0.58
SYP 2.27 +0.01
TJS 54.72 -0.01
TMT 137.71 +0.07
TRY 131.37 -0.33
UAH 18.17 +0.01
USD 481.93 +0.20
UZS 0.6
BRL 151.99 +0.06
BYN 246.17 +0.20
XDR 680.69 +1.77
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]


JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [&currency=USD]

Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am