Exchange Rates From Central Bank of Armenia
21.04.2017
USD 484.51 -0.37
GBP 619.83 -1.98
EUR 518.72 -3.16
GEL 201.46 -1.21
RUB 8.61
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 131.91 -0.10
ARS 31.47 -0.03
AUD 364.88 +0.35
BGN 265.11 -1.56
BRC 0
BYR 0
CAD 359.67 +0.13
CHF 485.09 -2.03
CNY 70.4 -0.08
CZK 19.23 -0.15
DKK 69.75 -0.42
EGP 26.77 -0.01
EUR 518.72 -3.16
GBP 619.83 -1.98
GEL 201.46 -1.21
HKD 62.31 -0.05
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HUF 16.55 -0.09
ILS 131.67 -0.60
INR 7.5
IRR 1.34
ISK 44.32 +0.14
JPY 44.39 -0.07
KGS 7.15
KRW 42.71 +0.17
KWD 1590.38 -1.95
KZT 15.51
LBP 32.05 -0.02
LTL 0
MDL 25.05 -0.07
MXN 25.7 -0.03
NOK 56.08 -0.49
PLN 121.36 -0.87
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
RON 114.12 -0.84
RUB 8.61
SAR 129.19 -0.10
SDR 0
SEK 53.88 -0.41
SGD 346.67 -0.41
SYP 2.28
TJS 57.14 +0.02
TMT 138.43 -0.11
TRY 132.92 -0.44
UAH 18.02 -0.11
USD 484.51 -0.37
UZS 1.32
BRL 153.94 +0.15
BYN 257.36 -0.57
XDR 661.56 -0.23
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]


JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [&currency=USD]

Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am