Exchange Rates From Central Bank of Armenia
23.01.2017
USD 486.33 +0.12
GBP 605.53 +8.03
EUR 521.78 +4.16
GEL 181.13 -0.80
RUB 8.19 +0.04
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 132.41 +0.04
ARS 30.57 -0.01
AUD 367.28 +1.46
BGN 266.89 +2.42
BRC 0
BYR 0
CAD 366.1 +1.57
CHF 486.67 +4.03
CNY 70.92 +0.14
CZK 19.32 +0.18
DKK 70.17 +0.55
EGP 25.57 -0.15
EUR 521.78 +4.16
GBP 605.53 +8.03
GEL 181.13 -0.80
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HKD 62.69 +0.02
HUF 16.86 +0.10
ILS 128.06 +0.50
INR 7.14
IRR 1.35 +0.01
ISK 43.12 +0.33
JPY 42.81 +0.57
KGS 7
KRW 41.73 +0.14
KWD 1594.42 +3.16
KZT 14.65 -0.04
LBP 32.12 +0.01
LTL 151.17 +1.38
MDL 24.15 +0.06
MXN 22.74 +0.58
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
NOK 57.95 +0.48
PLN 119.37 +0.93
RON 115.03 -0.29
RUB 8.19 +0.04
SAR 129.67 +0.03
SDR 658.2 +0.16
SEK 54.95 +0.50
SGD 342.38 +2.18
SYP 2.29
TJS 61.67
TMT 138.95 +0.03
TRY 129.07 +1.99
UAH 17.8 +0.05
USD 486.33 +0.12
UZS 1.49 -0.01
BRL 153.21 +1.35
BYN 251.19 +1.49
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]


JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [&currency=USD]

Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am