Exchange Rates From Central Bank of Armenia
24.02.2017
USD 486.78 +0.12
GBP 610.18 +3.17
EUR 515.5 +2.27
GEL 188.13 +0.68
RUB 8.41 +0.01
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 132.54 +0.04
ARS 31.4 +0.14
AUD 374.82 +0.43
BGN 263.59 +1.15
BRC 0
BYR 0
CAD 371.64 +1.27
CHF 484.17 +2.61
CNY 70.9 +0.06
CZK 19.08 +0.08
DKK 69.36 +0.31
EGP 30.54 -0.11
EUR 515.5 +2.27
GBP 610.18 +3.17
GEL 188.13 +0.68
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HKD 62.72
HUF 16.71 +0.04
ILS 131.62 +0.35
INR 7.28
IRR 1.35
ISK 44.98 +0.53
JPY 43.28 +0.28
KGS 7.04
KRW 43.04 +0.26
KWD 1595.01 +1.70
KZT 15.57 +0.08
LBP 32.24 -0.01
LTL 149.32 +0.66
MDL 24.33 +0.08
MXN 24.7 +0.28
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
NOK 58.44 +0.22
PLN 119.61 +0.52
RON 113.59 +0.03
RUB 8.41 +0.01
SAR 129.8 +0.03
SDR 657.8 +1.32
SEK 54.25 +0.12
SGD 346.83 +2.81
SYP 2.29
TJS 61.07 -0.05
TMT 139.08 +0.03
TRY 136.11 +0.18
UAH 18.06 -0.04
USD 486.78 +0.12
UZS 1.45
BRL 158.92 +0.12
BYN 259.56 -0.37
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]


JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [&currency=USD]

Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am