Exchange Rates From Central Bank of Armenia
22.05.2017
USD 482.89 -0.16
GBP 627.76 -0.78
EUR 541.32 +2.38
GEL 199.75 +0.55
RUB 8.54 +0.08
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 131.47 -0.05
ARS 30.14 -0.02
AUD 359.99 +0.41
BGN 277.27 +1.67
BRC 0
BYR 0
CAD 357.35 +1.64
CHF 496.8 +2.38
CNY 70.32 +0.09
CZK 20.47 +0.15
DKK 72.74 +0.31
EGP 26.74 +0.06
EUR 541.32 +2.38
GBP 627.76 -0.78
GEL 199.75 +0.55
HKD 62.02 -0.05
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HUF 17.55 +0.14
ILS 134.77 +0.18
INR 7.48 +0.05
IRR 1.34
ISK 48.44 +0.39
JPY 43.35 +0.02
KGS 7.11 -0.01
KRW 43.17 +0.30
KWD 1591.75 +0.41
KZT 15.45 +0.04
LBP 31.94 -0.02
LTL 0
MDL 26.34 +0.04
MXN 25.91 +0.15
NOK 57.76 +0.34
PLN 129.43 +1.34
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
RON 118.43 +0.20
RUB 8.54 +0.08
SAR 128.76 -0.04
SDR 0
SEK 55.38 +0.30
SGD 348.07 +0.47
SYP 2.27
TJS 56.82 -0.02
TMT 137.97 -0.04
TRY 135.65 +1.47
UAH 18.35 +0.04
USD 482.89 -0.16
UZS 1.27 -0.01
BRL 148.39 +5.30
BYN 259.49 +0.90
XDR 666.68 -0.32
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]


JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [&currency=USD]

Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am