Exchange Rates From Central Bank of Armenia
26.06.2017
USD 480.45 +0.06
GBP 610.8 -0.50
EUR 537.05 +0.45
GEL 199.38 +0.05
RUB 8.13 +0.06
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 130.81 +0.02
ARS 29.69 -0.06
AUD 363.75 +0.29
BGN 274.64 +0.21
BRC 0
BYR 0
CAD 362.6 -0.64
CHF 493.68 -0.75
CNY 70.43 +0.03
CZK 20.48 +0.05
DKK 72.22 +0.07
EGP 26.48 -0.01
EUR 537.05 +0.45
GBP 610.8 -0.50
GEL 199.38 +0.05
HKD 61.61 +0.02
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HUF 17.37 -0.01
ILS 135.86 +0.02
INR 7.44
IRR 1.33
ISK 46.38 +0.11
JPY 43.02 -0.18
KGS 6.98
KRW 42.25 +0.07
KWD 1582.2 +0.25
KZT 14.7 +0.04
LBP 31.79 -0.04
LTL 0
MDL 26.27 +0.09
MXN 26.77 +0.18
NOK 56.74 +0.04
PLN 127.58 +0.68
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
RON 117.45 +0.01
RUB 8.13 +0.06
SAR 128.05 +0.01
SDR 0
SEK 55.03 +0.10
SGD 346.16 -0.35
SYP 2.26
TJS 54.53 +0.01
TMT 137.27 +0.02
TRY 137.28 +0.21
UAH 18.45
USD 480.45 +0.06
UZS 1.22
BRL 143.73
BYN 249.14 +0.35
XDR 662.79 +0.33
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]


JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [&currency=USD]

Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am